Rengoku no Karma

Rengoku no Karma

Manga Completed
10
1 Users Bookmarked

Rengoku no Karma

ตายแล้วสบายขึ้นไหม? ขอถามเหตุผลที่ฆ่าตัวตายหน่อย แล้วหวังอะไรกับตรงนี้…? อนึ่งถึงแม้ตาย ก็ไม่อาจหนีไปจากความทรมานของโลกมนุษย์ได้

Comments